ડાયાબિટીસને ઓળખવવાના પ્રારંભિક ૮ લક્ષણો

ડાયાબિટીસનાં પ્રારંભિક લક્ષણો બહુ સ્પષ્ટ હોતા નથી પરંતુ સમય સાથે ધીમે ધીમે લક્ષણો દેખાવા લાગે છે એટલે એમને ઓળખવા મુશ્કેલ … More

“ડાયાબિટીક આંખ” અંધ્તવથી પોતાની જાતને બચાવો — Ehealth -સ્વાસ્થ્ય એક વિચાર

“જીવ્યા કરતા જોયું ભલું” પણ જોવા માટે સુંદર દ્રષ્ટી જરૂરી છે.  વર્તમાન સમયમાં આપણી જીવનપદ્ધતિને કારણે થતી બીમારીઓથી  જીવન જીવવાનો … More